รู้ยัง ภาษีที่ดินผ่อนได้! ผ่านกฎกระทรวงภาษีที่ดิน 4 ฉบับ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดให้ อปท.มอบหมายหน่วยงานรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ตามสภาพ หรือ ทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ อปท.สามารถจัดทำราคาประเมินราคาที่ดิน ทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะผู้ใช้ประโยชน์และประเภทของผู้เสียภาษีแต่ละราย เพื่อติดประกาศก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี และ 4.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ต้องชำระภาษี โดยกำหนดให้ผู้เสียภาษีที่มีวงเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถยื่นหนังสือเพื่อขอผ่อนชำระภาษีต่อ อปท. ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น ๆ และผ่อนชำระแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน ดังนี้ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน