หน้าแรก หัวข้อข่าว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ข่าว: เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีข้อความในประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรเม...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์ว...

เมื่อวันที 9 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปร...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า ...

ข่าวเด่นวันนี้