เปิดทรัพย์สิน โรงแรมนารายณ์ ขาดทุนสะสมปี 2563 รวม 454 ล้านบาท

นารายณ์โรงแรม

เปิดทรัพย์สิน “โรงแรมนารายณ์” หลังประกาศปิดตำนาน 54 ปี เตรียมแปลงโฉมสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านสีลม ทิ้งทวนขาดทุนติดลบปี 2563 รวม 454 ล้านบาท

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมนารายณ์ ตำนานบทเก่าที่กำลังจะปิดตัวลงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 หลังเปิดให้บริการมากว่า 54 ปี แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการหายไปอย่างถาวร แต่เป็นการปิดเพื่อปรับปรุง และก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ในย่านสีลม ซึ่งคาดว่า น่าจะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 4 ปี

“ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบข้อมูล บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด พบว่า มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนล่าสุด 1,200,000,000 บาท ประเภทธุรกิจโรงแรม ตั้งอยู่เลขที่ 222 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลด้านสินทรัพย์พบว่า มีรายงานสินทรัพย์รวมอยู่ลำดับที่ 3 จำนวน 2,700,280,557 บาท จาก 10 อันดับบริษัทในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ไม่รวมคาสิโนตาม NAICS CODE 721110

ส่วนข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 มีรายงานชนิดงบดุล และชนิดงบกำไรขาดทุนทั้งหมด ดังนี้

รวมสินทรัพย์ 

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 2,699,422,653
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 2,779,210,609 เพิ่มขึ้น 79,787,956
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 2,748,297,942 ลดลง 30,912,667
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 2,711,771,223 ลดลง 36,526,719
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 2,700,280,557 ลดลง 11,490,666

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 657,386,610
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 665,373,032 เพิ่มขึ้น 7,986,422
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 639,864,850 ลดลง 25,508,182
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 641,660,032 เพิ่มขึ้น 1,795,182
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 205,050,419 ลดลง 436,609,613

รายได้รวม 

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 689,316,493
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 733,882,267 เพิ่มขึ้น 44,565,774
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 673,198,276 ลดลง 100,683,991
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 682,109,267 ลดลง 8,910,991
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 230,354,245 ลดลง 451,755,022

รวมหนี้สิน

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 716,590,021
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 708,117,976 ลดลง 8,472,045
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 733,974,789 เพิ่มขึ้น 25,856,813
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 738,292,420 เพิ่มขึ้น 4,317,631
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,181,252,512 เพิ่มขึ้น 442,960,092

กำไร (ขาดทุน) สะสม 

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 845,371,055
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 870,982,157 เพิ่มขึ้น 25,611,102
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 814,489,871 ลดลง 56,492,286
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 773,436,275 ลดลง 41,053,596
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 318,992,383 ลดลง 454,443,892

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 54,683,344
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 46,611,102 ลดลง 8,072,242
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : -32,492,286 ลดลง 79,103,388
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -41,053,596 ลดลง -73,545,882
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : -454,443,892 ลดลง -413,390,296

รายชื่อกรรมการบริหารโรงแรมนารายณ์

ข้อมูลรายชื่อกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด ประกอบด้วย

 1. นายดิเรก ดีโรจนวงศ์
 2. นายพิเชษฐ นิธิวาสิน
 3. นายพิชัย นิธิวาสิน
 4. นายสุวิทย์ ลิ้มวัฒนะกูร
 5. นางพัชรา นิธิวาสิน
 6. นายณรงค์ ดีโรจนวงศ์
 7. นายศุภชล นิธิวาสิน
 8. นางสาวนิธิดา นิธิวาสิน
 9. นายนที นิธิวาสิน

“ฮั่วกี่เปเปอร์” ถือหุ้นใหญ่สุด

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล ยังพบชื่อ บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ 65.2500% ราคาหุ้นละ 78,300,000 หุ้น และมีมูลค่าหุ้นทั้งหมด 783,000,000 บาท

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2518 ปัจจุบันยังมีสถานภาพ “ดำเนินกิจการอยู่” จดทะเบียนด้วยทุนจำนวน 380,000,000 ประกอบธุรกิจประเภท ขายกระดาษทุกชนิด ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 มีรายงานชนิดงบดุล และชนิดงบกำไรขาดทุนทั้งหมด ดังนี้

รายได้รวม 

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 2,127,967,165.36
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 2,757,439,279.76 เพิ่มขึ้น 629,472,114.40
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 2,677,015,026.05 ลดลง 80,424,253.71
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 2,521,714,196.04 ลดลง 155,300,830
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 2,062,440,019.06 ลดลง 459,274,177

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 1,431,519,400.89
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 2,045,797,434.19 เพิ่มขึ้น 614,278,033.30
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 2,023,735,030.48 ลดลง 22,062,403.71
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 1,874,794,232.31 ลดลง 148,940,798,17
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,508,039,932.86 ลดลง 366,754,299.45

รายชื่อกรรมการบริหาร-ผู้ถือหุ้น “ฮั่วกี่เปเปอร์”

กรรมการบริหาร 

 1. นายพิชัย นิธิวาสิน
 2. นายพิเชษฐ นิธิวาสิน
 3. นายพิชิต นิธิวาสิน
 4. นางสาวนิธิดา นิธิวาสิน

ทั้งนี้ 4 รายชื่อดังกล่าว ยังเป็น 4 ใน 9 กรรมการของโรงแรมนารายณ์อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

 1. นายพิชิต นิธิวาสิน : สัดส่วนถือหุ้น 36,6842% : 139,400 หุ้น : 139,400,000 บาท
 2. นายพิเชษฐ นิธิวาสิน : สัดส่วนถือหุ้น 36.6842% : 139,400 หุ้น : 139,400,000 บาท
 3. นายนที นิธิวาสิน : สัดส่วนถือหุ้น 6.4079% : 24,350 หุ้น : 24,350,000 บาท
 4. นางสาวนิธิดา นิธิวาสิน : สัดส่วนถือหุ้น 6.4079% : 24,350 หุ้น : 24,350,000 บาท
 5. นายศุภชล นิธิวาสิน : สัดส่วนถือหุ้น 6.4079% : 24,350 หุ้น : 24,350,000 บาท
 6. อรลา เจริญลาภ : สัดส่วนถือหุ้น 6.4079% : 24,350 หุ้น : 24,350,000 บาท
 7. นายิชัย นิธิวาสิน : สัดส่วนถือหุ้น 1.0000% : 3,800 หุ้น : 3,800,000 บาท

รู้จัก โรงแรมนารายณ์ ก่อนปิดตำนาน 5 ทศวรรษ

โรงแรมนารายณ์ ก่อตั้งในปี 2511 เป็นธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ย่านสีลม ชื่อของโรงแรมฯ ถูกริเริ่มมาจากแนวคิดของทีมผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทุกคน ที่นำเอาความยิ่งใหญ่ทั้ง 2 ประการมารวมเข้าด้วยกัน คือ ความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถอันเป็นที่เลื่องลือของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดี (ที่ 3) ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 27 สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งท่านมีความเก่งกาจในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ จนรุ่งเรือง

และพระนามของพระนารายณ์ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเป็นพระผู้สร้างความเจริญให้แก่ทุกสรรพสิ่ง นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ “โรงแรม นารายณ์” สืบมาจนถึงปัจจุบัน

โดยโรงแรมฯ มี 5 จุดเด่นสำคัญที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้บริการ ได้แก่

 1. มีห้องพักถึง 500 ห้องซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีโรงแรมแห่งใดมีจำนวนห้องนี้
 2. ภัตตาคารหมุน 360 องศาที่แรกในเมืองไทย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจ
 3. ร้านนารายณ์พิซเซอเรีย (Narai Pizzeria) ที่มีพิซซ่าต้นตำหรับของเมืองไทยที่ขึ้นชื่อและเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนร้านแรก ๆ ของไทยโดยได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างยาวนาน
 4. ห้องอาหารระเบียงทองเราเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ทำห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และในยุคนั้นยังมีการเสิร์ฟ “ปลาแซลมอลซาซิมิ” ในไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยอีกด้วย
 5. เป็น Wedding Destination ของคู่รักในยุคนั้น เพราะมีห้องนารายณ์บอลรูมที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับแขกได้ถึง 1,000 คน สามารถรับงานสำคัญ ๆ ของประเทศหลาย ๆ งานมาแล้ว

ทุบ สร้างแลนด์มาร์กย่านสีลม คาด 4 ปี เสร็จ

นายนที นิธิวาสิน กรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์ โฮเต็ล จำกัด กล่าวว่า จากนี้โรงแรมนารายณ์ จะปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โฉมใหม่ด้วยธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในขณะนี้ กลับเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดี ทางโรงแรมจะขอใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งทีมผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทุกท่านได้วางเป้าหมายร่วมกันไว้ว่า จะทำให้ย่านสีลมเฟื่องฟูเหมือนครั้งอดีตแต่ทันสมัยตามเทรนด์ของคนยุคนี้ โดยการพัฒนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาภายใต้แนวคิด Be Part of Everyone Community

แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนแรกต้องการเพิ่มพื้นที่อันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีคืนให้แก่ชุมชนคนสีลม โดยจะทำให้เป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้กลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่มได้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันได้ เช่น กลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัวก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันมีที่ให้นั่งพักผ่อน มีร้านอาหารที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ มีพื้นที่ในการขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม ร้านอาหารตามสั่ง ฯลฯ ที่สะอาดเหมาะสมมีค่าเช่าพื้นที่ในราคาที่พ่อค้าแม่ค้าสามารถทำกำไรให้ร้านของตัวเองได้ง่ายมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ยังมีกลิ่นอายของความทรงจำ ให้ได้เห็น ให้ได้นึกถึงอยู่ ก่อนจะเข้าไปในส่วนที่เป็นโซนห้องพักในระดับลักเซอรี่ในโซนถัดไป โดยครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 ปี และอีกส่วนหนึ่งคือตั้งใจอันเชิญ องค์พระนารายณ์ ที่อยู่คู่โรงแรมมาตั้งแต่เริ่มต้น ลงมาไว้ให้คนทั่วไปได้สักการะ หวังให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ในย่านสีลมด้วย