สปส. สำรองเงิน 3.5 หมื่นล้าน จ่ายผู้ประกันตนเพียงพอ ช่วงโควิดระบาด

ประกันสังคม1

สำนักงานประกันสังคมโชว์ผลงาน การลงทุนกองทุนประกันสังคม พร้อมเตรียมแผนรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแม้เกิดวิกฤตทุกกรณี

วันที่ 26 สิงหาคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม ช่วงวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 กรกฎาคม 2564 มีเงินลงทุนสะสมจำนวน 2,270,927 ล้านบาท แบ่งการลงทุนเป็น 2 กลุ่ม 1) สินทรัพย์มั่งคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน จำนวน 1,746,944 ล้านบาท หรือ 76.93% ของเงินกองทุน 2) สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 523,983 ล้านบาท หรือ 23.07% ของเงินกองทุน โดยผลการดำเนินงาน 7 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 34,689 ล้านบาท

โฆษกสำนักงานประกันสังคม อธิบายต่อว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จึงออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ โดยลดเงินสมทบ และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ทั้งจากเหตุสุดวิสัย การเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน เพื่อช่วยประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม

“เพื่อไม่ให้การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาช่วงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจึงเตรียมเงินสำรองสภาพคล่อง ให้เพียงพอและทันการณ์กับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นกองทุนเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย จำนวนกว่า 18,000 ล้านบาท และกองทุนกรณีว่างงาน จำนวนกว่า 17,000 ล้านบาท”


ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมนำข้อมูลประมาณการกระแสเงินสด มาประกอบการเตรียมเงินสำรองสภาพคล่อง การจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนไว้แล้ว อีกทั้งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยืดเยื้อ หรือกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ก็จะดำเนินการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวด้วยว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แม้จะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะนำไปจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ