ผู้เลี้ยงหมู-ไก่ไข่ เตรียมรัฐชดเชยดอกเบี้ย 3% สมัครเข้าร่วม 16 ต.ค. 2566 นี้

นายอุดม ศรีสมทรง

กรมการค้าภายใน เผย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ไก่ไข่ เตรียมตัวให้พร้อม รัฐเดินหน้าช่วยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ให้เกษตรกรเริ่มรับสมัคร 16 ตุลาคม 2566 นี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และไก่ไข่ โดยมีผู้แทนจาก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กรมปศุสัตว์ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ได้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราไม่เกิน 3% ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยไม่เกิน 5,000 ตัว และผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ไม่เกิน 100,000 ตัวโดยมีระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน กรอบวงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

               

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ย ต้องขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่

จากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ให้กับธนาคารฯ เรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่น ณ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กรมการค้าภายใน และหน่วยงานเกี่ยวข้องจะประชาสัมพันธ์ขั้นตอนโดยละเอียดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า