นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รับไม้ต่อ ซีอีโอ ราชกรุ๊ป มีผล 1 พ.ค. 2567

นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ราชกรุ๊ป

นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รับไม้ต่อ ซีอีโอ ราชกรุ๊ป แทน ชูศรี เกียรติขจรกุล เกษียณ มีผล 1 พฤษภาคม 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติ ให้ 1.น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล พ้นจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเกษียณอายุ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

2.แต่งตั้งนายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป