บีโอไอออกประกาศ เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์

เพื่อเร่งรัดให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLES – BEV)และการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีหลัก (CORE TECHNOLOGY) โดยการใช้แพลตฟอร์มร่วมกันระหว่างการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ผ่อนผันให้โครงการลงทุนประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC VEHICLES – BEV) ตามประเภท 4.18 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่(BATTERY ELECTRIC VEHICLES – BEV) และชิ้นส่วน ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HYBRIDELECTRIC VEHICLES – HEV) ตามประเภทกิจการ ๔.๑๖ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม(HYBRID ELECTRIC VEHICLES – HEV) และชิ้นส่วน ในโครงการเดียวกันได้โดยมีเงื่อนไขกำหนดเวลาการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้หรือผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑.๑ ต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV ภายใน 3 ปี นับแต่วันออกบัตรส่งเสริมโดยต้องมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า HEV อย่างน้อย ๑ ชิ้น พร้อมกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV และอย่างน้อย ๔ ชิ้นภายใน ๓ ปี หลังจากเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEVโดยชิ้นส่วน ๔ ชิ้นดังกล่าวประกอบด้วย ๒ ใน ๔ ชิ้นส่วนส าคัญ ได้แก่ BATTERY, TRACTIONMOTOR, DRIVE CONTROL UNIT (DCU) และ BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS)และอีก ๒ ใน 4 ชิ้น ตามประเภทกิจการ ๔.๘.๓ กิจการผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ HYBRID,BATTERY ELECTRIC VEHICLES (BEV) และ PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES (PHEV)ในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

๑.๒ ต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ภายในปีที่ ๓ หลังจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าHEV โดยต้องมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า BEV อย่างน้อย ๑ ชิ้น พร้อมกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV

ข้อ ๒ ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV สามารถยื่นขอแก้ไขโครงการเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV ตามประเภทกิจการ ๔.๑๖ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HYBRIDELECTRIC VEHICLES – HEV) และชิ้นส่วน ในโครงการเดียวกันได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน