พักขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 6 ราย คุมคุณภาพ-ราคา

มันสำปะหลัง

กรมการค้าต่างประเทศพักการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 6 ราย หลังตรวจสอบพบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐาน และป้องกันผลกระทบต่อราคาในประเทศ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เดือน ธ.ค. 2564 กรม ได้พักการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 6 ราย หลังจากได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจสอบการนำเข้า ณ ด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง

โดยกำหนดมันสำปะหลังความชื้นไม่เกินร้อยละ 14 ปริมาณดินทรายที่ดินกับหัวมันสำปะหลังไม่เกินร้อยละ 3 หากพบว่าการนำเข้าไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด จะดำเนินการพักการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทันที ซึ่งผู้นำเข้าต้องไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่กำหนดจึงจะสามารถนำเข้าต่อไปได้

“มาตรการดังกล่าวช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย อีกทั้งไม่กระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศ และทำให้ราคามีเสถียรภาพ เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด ช่วงเดือนธ.ค. 2564-มี.ค. 2565 ซึ่งกรมจะมีการติดตามสถานการณ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดต่อไป”

ทั้งนี้ ราคาหัวมันสดปัจจุบันเฉลี่ย 2.55 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณ 8.52 ล้านตัน มูลค่า 3,217.24 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.19 และ 46.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณรวม 5.95 ล้านตัน มูลค่า 2,194.97 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากพบเบาะแสผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385