ปตท.สผ.ประกาศลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี 2593

ปตท.สผ.

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปตท.สผ.ประกาศลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี 2593 พร้อมเคาะปันผลหุ้นละ 5 บาท

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2564 และแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2654 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ประกาศเป้าหมายและแผนการดำเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 โดยจะเลือกลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions เน้นการลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติ และนำปัจจัยเกี่ยวกับความเข้มของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาพิจารณาประกอบการลงทุน

โดยบริษัทจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต อาทิ โครงการการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปกักเก็บ (Carbon Capture and Storage-CCS) การปล่อยก๊าซส่วนเกิน ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นศูนย์ (Zero Routine Flare) สำหรับโครงการใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทจะมุ่งสร้างสมดุลด้วยการปลูกป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

การประชุมในครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ได้จัดงานในรูปแบบการจัดประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น ลดการจัดพิมพ์เอกสาร ลดปริมาณการใช้วัสดุย่อยสลายยาก แยกขยะและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน