ธุรกิจประมงระส่ำ แรงงานขาด ร้องนายกฯเคลียร์ทั้งระบบ-แก้ปม “ไอยูยู”

ประมง แพปลา

สมาคมการประมงเตรียมเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ขอถกแก้ปัญหาการทำประมงทะเลทั้งระบบ พร้อมหยิบยกสารพัดกฎหมาย-กฎระเบียบอันเนื่องมาจากมาตรการบังคับใช้ IUU จนเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ หลังมีการตั้ง “คณะทำงาน” ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง พร้อมชงข้อเสนอขอ รมต.เกษตรฯบริหารจัดการกิจการประมงเพียงหน่วยงานเดียว

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเข้ามาว่า ในปลายสัปดาห์นี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยมีกำหนดการที่จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการทำประมงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนขอรับการส่งเสริมการทำประมงจากภาครัฐ โดยประเด็นหารือส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีการออกบังคับใช้หลายฉบับจากต่างหน่วยงาน รวมไปถึงการขาดแคลนแรงงานในการทำประมงด้วย

ทั้งนี้ เรื่องที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะนำมาหารือกับนายกรัฐมนตรี ประกอบไปด้วย 1) การแก้ไข พ.ร.บ.การทำประมงทั้งฉบับ จากที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐออกกฎหมายการประมงที่มีบทลงโทษรุนแรงและมีโทษปรับที่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะเดียวกันที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน

               

2) ที่ผ่านมามีการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องมาจากมาตรการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) จนชาวประมงได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจาก IUU จึงขอให้รัฐบาลช่วยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวด้วย

3) ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

4) การควบคุมดูแลและบริหารจัดการอันเนื่องมาจากกิจการประมง จากปัจจุบันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ส่งผลให้มีการออกระเบียบข้อบังคับและมีการตั้ง “คณะทำงาน” ขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมจึงขอเสนอแนะให้กิจการการทำประมงทะเลขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง อาทิ ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงหน่วยงานเดียว

และ 5) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทั้งระบบ