“มหิดล” ผนึก 6 องค์กร พัฒนาพลเมืองเข้าใจดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงผนึกความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัลร่วมกับ 6 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ทั้งนั้น เพื่อสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยสนับสนุนการส่งเสริมด้านความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถแก่ประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากลต่อไป

“ดร.ปิยนุช วุฒิสอน” เลขาธิการ สดช. กล่าวว่า สดช.ดำเนินงานสร้างความเข้าใจดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เหมือนอย่างการร่วมลงนามในครั้งนี้กับ 6 หน่วยงาน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดพลเมืองดิจิทัลในไทยที่มีระดับสากล

“ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์”คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินภารกิจ ดังนี้

1) สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการ”พัฒนาพลเมืองดิจิทัล” ในด้านความเข้าใจดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยในด้านการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล และการผนวกการเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 2) สนับสนุนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเข้าใจดิจิทัลในบทบาทวิทยากรผู้ให้ความรู้ และควบคุมกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสมรรถนะทางด้านดิจิทัล

3) สนับสนุนการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ 4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยการเข้าใจดิจิทัล การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการพัฒนาทักษะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านดิจิทัล สำหรับพลเมืองไทยให้ได้มาตรฐาน

“ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน” นายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของบทบาทดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ การผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

จึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

“เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในด้านของสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวัดสมรรถนะทางด้านดิจิทัลทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและผลักดันหลักสูตร digital literacy อย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการทำวิจัยร่วมกันในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัลของคนไทย”

ทั้งยังพัฒนาทักษะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรในองค์กรและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ