TRAINFLIX เทรนครูรัฐ ทลายข้อจำกัด-ลดความเหลื่อมล้ำ

ในแต่ละปีข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีการอบรมพัฒนาด้านวิชาการให้ตนเองเพื่อส่งเสริมการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการเข้าอบรมและพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี ที่ต้องใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหลายพันล้านบาท โดยที่ผ่านมามีทั้งแบบการจัดอบรมครูครูต้นแบบในหัวเมืองใหญ่ เพื่อให้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ ซึ่งทำให้องค์ความรู้ที่ได้เจือจางลง ผ่านการตีความตามความเข้าใจของผู้รับการอบรม และข้อจำกัดการอบรมแบบที่ครูต้องเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในบางโรงเรียนอาจจะไม่มีผู้สอนแทน

ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนด้วยเทคโนโลยีเล็งเห็นว่า ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกของครูทั่วประเทศไทย จึงพัฒนา TrainFlix (เทรนฟลิกซ์) ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ครูทุกพื้นที่สามารถเข้าอบรมหลักสูตรตามความสนใจได้

“วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์” ผู้อำนวยการโครงการ TrainFlix (เทรนฟลิกซ์) กล่าวว่าเรามองเห็นปัญหาของการอบรมแบบออฟไลน์ว่า มีข้อจำกัดในเรื่องของวิทยากรที่ไม่สามารถเดินทางไปทุกจังหวัดเพื่ออบรมครูทั่วประเทศได้ และสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ เทคโนโลยี เราจึงทำ TrainFlix ให้ครอบคลุมกับการอบรมครูทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ โดยออกแบบให้มี 145 หลักสูตร ครบทุกสาระเนื้อหา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ สำหรับ TrainFlix เป็นระบบการอบรมออนไลน์ที่รองรับ LMS (learning management system) หรือการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนผ่านเว็บ ที่จะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ และยังรองรับ interactive style การโต้ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรม ให้การพัฒนาครูผ่านระบบออนไลน์ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยหลักสูตรมีทั้งส่วนที่ฟรี และคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การบันทึกไฟล์ไว้ในแฟลชไดรฟ์

สำหรับขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายมหาวิทยาลัยมาช่วยวางหลักสูตรให้ครอบคลุม โดยเราได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และหน่วยพัฒนาครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, มหิดล, ศิลปากร, ขอนแก่น, ศรีนครินทรวิโรฒ, เชียงใหม่, สุโขทัยธรรมาธิราช, พะเยา, ราชภัฏสวนดุสิต, ราชภัฏมหาสารคาม, ราชภัฏเชียงใหม่, Eduzones, นานมีบุ๊คส์, บริษัท ฟ้าลดาอินโนเวชั่น จำกัด, ห้างหุ้นส่วน เพื่อครู จำกัด

“วิวัฒน์” กล่าวด้วยว่า ความท้าทายในการอบรมปีนี้ คือ ครูทั่วประเทศมีเวลาจำกัด เพราะจะใช้เวลาอบรมให้จบภายในสิงหาคม ถ้าหากอบรมด้วยรูปแบบออฟไลน์อาจจะไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ TrainFlix ตอบโจทย์ และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและงบประมาณของการเดินทางมาอบรม ให้นำมาใช้พัฒนาส่วนอื่น ๆ ในระบบการศึกษาแทน ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมออนไลน์มีคุณภาพน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการเรียนหนึ่งต่อหนึ่ง ครูจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ บวกกับมีการถามท้ายบทเพื่อประเมินผลตามหลักสูตร มีการมอบหมายงาน และจัดให้มีการสอบวัดผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาครูด้วย

“ครูยังใช้การอบรมแบบออนไลน์น้อยมาก เมื่อเทียบกับออฟไลน์ แต่ในอนาคตจะมีการอบรมออนไลน์มากขึ้นอย่างแน่นอน เราจึงช่วยกันเผยแพร่ให้ครูทั่วประเทศเชื่อมั่นกับการอบรมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเราก็ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาช่วยเผยแพร่เรื่องนี้ โดยเราตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาครูด้วย TrainFlix ให้ได้กว่า 400,000 คนในปีนี้”

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตการอบรมแบบออนไลน์ยังไม่สามารถแทนที่การอบรมแบบออฟไลน์ เพราะหลักสูตรที่ครูระดับสูงต้องเรียนมักจะเกี่ยวกับการวิจัย ที่ต้องพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ยังเป็นเรื่องสำคัญ และในอนาคตยังเตรียมทำ schoolflix ซึ่งเป็นการรวบรวมหลักสูตรที่ครอบคลุมกับการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์ และ skillflix ซึ่งเป็นการสอนทักษะด้านภาษา ช่าง และดิจิทัล สำหรับนักเรียนอาชีวะ หรือคนที่อยากมีอาชีพใหม่

“รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร” อดีตผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเทรนด์พัฒนาครูไทยยุคไอที และการรับมือ education disruption ว่า การอบรมครูแบบออนไลน์นั้นเกิดขึ้นในต่างประเทศนานแล้ว นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตทั่วถึงก็มีการนำมาใช้ในวงการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการใช้ระบบออนไลน์ในการอบรมครูก็พัฒนาไปไกลมาก จนสร้างการยอมรับว่าสามารถทดแทนการจัดการอบรมแบบปกติได้ โดยเฉพาะเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถแพร่กระจายองค์ความรู้นั้น ๆ ได้ในทันที การพัฒนาครูในยุคสมัยนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเพื่อตามให้ทันต่อยุคสมัย

“ครูไทยมีจำนวนเกือบ 4 แสนคน มีตั้งแต่ท่านที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไปจนถึงท่านที่อีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณ ในทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูประจำการ จึงมีการคิดค้นพัฒนาครู โดยมีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางตลอดเวลา”

ดังนั้น การอบรมครูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูไทย พร้อมทั้งกระจายการอบรมจากส่วนกลางไปจนถึงจังหวัดใหญ่ ไปจนถึงระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำให้ทุกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน…

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ