“บอร์ด กมว.” เคาะเกณฑ์ “สอบตั๋วครู” เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 พร้อมยกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่าในการประชุม กมว.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมหารือในประเด็นการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองคือหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น จากเดิม กมว.กำหนดให้สอบวิชาชีพครูเท่านั้น และคุณสมบัติของคนที่จะเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีเกรดวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 2.50 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าอาจจะกระแสวิพาษณ์วิจารณ์ว่าจะเกิดการลักลั่นขึ้นหรือไม่ ทำไมไม่ให้สอบเหมือนกันหมด อีกทั้งมาตรฐานหลักสูตรได้กำหนดผู้ที่จบการศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00 อยู่แล้ว ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติยกเลิกไม่กำหนดเกรดวิชาเอกขั้นต่ำ แต่กำหนดให้สอบวิชาเอกเพิ่มเข้าไปด้วย โดยใช้การสอบวิชาเอกตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ดังนั้นต่อไปนักศึกษาจบมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ และกมว.จะแจ้งมตินี้ ให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทราบในลำดับต่อไป

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย ให้ยกเลิกการรับรองหลักสูตรปริญญาเอก ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่กับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ส่วนใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป กมว.จะรับรองถึงระดับปริญญาโทเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนในระดับปริญญาเอกสามารถเรียนได้นุ่มลึกมากขึ้น ไม่ต้องสนใจทำตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่วนหลักสูตรในระดับปริญญาโท หากผู้เรียนต้องการรับใบประกอบวิชาชีพครูด้วย จะต้องทำตามมาตรฐานกำหนดคือ ต้องปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสอนวิชาเอกในสถานศึกษาด้วย ถึงมีสิทธิจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

“ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยจะยกเลิกตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป แต่มีช่องทางเพิ่มเติมให้ โดยให้สถาบันผลิตครูเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นครู เพื่อให้คนที่ไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงมาอบรม ผ่านหลักสูตรนี้ในสถาบันผลิตครู เมื่ออบรมและสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่าน กมว.จะออกใบปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การกำกับดูแลและนิเทศก์งานจากอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่อบรม และให้สถาบันผลิตครูออกใบรับรองนิเทศก์การสอน โดยผู้อบรมสามารถนำใบรับรองนิเทศก์การสอนที่สถาบันออกให้ มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้” นายเอกชัยกล่าว

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ