สภาฯ มก. มีมติให้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก. คนที่ 15

ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 10 คน ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ได้แสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และได้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจำนวน 3 คน เรียงลำดับตามตัวอักษร ได้แก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ 2 /2562 ในวันนี้ (วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี) ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 3 คน นำเสนอแนวทางบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คนละ 15 นาทีและตอบข้อซักถามอีก 15 นาที

จากนั้นที่ประชุมสภา ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด โดยวิธีการลงคะแนนลับให้เหลือ 1 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15 เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แสดงวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ได้นำเสนอแนวทางในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน

ต่อจากนี้ สภามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการ เพื่อนำชื่อเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ