มทร.ธัญบุรีเพิ่มสวัสดิการพนักงาน อัพค่ารักษาพยาบาลปีละ 25,000 บาท

ศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
ศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพิ่มสวัสดิการพนักงาน อัพค่ารักษาพยาบาลปีละ 25,000 บาท ครอบคลุมถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก พร้อมตั้งศูนย์ดูแลนักศึกษาติดโควิด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากเดิม 20,000 บาทต่อปี เป็น 25,000 บาทต่อปี เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมหากเทียบกับเกณฑ์ของข้าราชการยังถือว่าน้อยมาก และต้องการจะเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีมีความตั้งใจที่จะเพิ่มให้เป็นขั้นลำดับ แต่เมื่อคำนึงถึงการดูแลให้ครอบคลุมในระยะยาว รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจ่ายย้อนหลัง เชื่อว่าการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์นี้จะอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่มหาวิทยาลัยควบคุมได้

ศ.ดร.สมหมาย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมีนโยบายจัดตั้งสำนักส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะมีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดูแลเรื่องคอร์สหรือให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องของโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ เน้นให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ และในช่วงเปิดเทอมนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีมาตรการดูแลนักศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ จะไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการป้องกันตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และขอความร่วมมือไปยังนักศึกษาทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยที่แจ้งไว้ นอกจากนี้หากมีนักศึกษาติดโควิดและไม่สามารถกลับที่พักอาศัยได้ มทร.ธัญบุรีได้จัดเตรียมศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) ไว้ให้เพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาด้วย