การศึกษา

TVET Automotive Hub ฝึก “น.ศ.อาชีวะ-ครู” รับไทยแลนด์ 4.0

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์แนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 คือการส่งเสริมความรู้ด้าน STEM ด้วยเหตุนี้ โครงการ "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ภายใต้การดูแลของบริษั...

TVET Automotive Hub ฝึก “น.ศ.อาชีวะ-ครู” รับไทยแลนด์ 4.0

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์แนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 คือการส่งเสริมความรู้ด้าน STEM ด้วยเหตุนี้ โครงการ "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ภายใต้การดูแลของบริษั...

ดู Transcript กันบ้าง

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com ไม่นานผ่านมาดูข่าวการนำเอาคุณวุฒิการศึกษาปลอมระดับด็อกเตอร์มาสมัครงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐซึ่งผมไ...

คัดกรองเด็กยากจนผ่าน “แอป” ใช้ DMC สร้างโอกาสให้การศึกษายั่งยืน

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การศึกษาของไทยยังไม่สัมฤทธิผลดีเท่าที่ควรคือการไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรให้ภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่ในแต่ละปีมีงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาราว 600,000 ...

“เชฟรอน” พัฒนาครูวิทย์-คณิต อุดช่องโหว่การศึกษาเยาวชนไทย

จากผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ที่วัดความเข้าใจของเยาวชนอายุ 15 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 55 จากทั้งหมด 70 ประเทศ เมื่อวิเครา...

มุ่งพัฒนาครูในต่างประเทศ สู่การปฏิรูปการศึกษา-ผู้สอนไทย

นอกจากการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ประเด็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของครู ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาข...

ซอฟต์แวร์พาร์ค สร้างคนรุ่นใหม่สตาร์ตอัพ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม Demo Day นำเสนอแนวคิดผลงาน 9 ทีมสุดท้ายในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธ...

มหา′ลัยซื้อคอนโดฯ-เปิดหอพัก รองรับนักศึกษาต่างชาติเรียนเมืองไทย

ในภาวะที่เด็กไทยเกิดน้อยลง อาจตีความได้ว่าจำนวนเด็กในระบบพลอยลดลงไปด้วย ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้สถาบันการศึกษามีการปรับตัวขนานใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าต้อง "ดิ้น" หาแนวทางใหม่ เพื่อต...

ข่าวน่าสนใจ