ไทยแอร์เอเชีย เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 24-26 เม.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี

ไทยแอร์เอเชีย Thai Airasia หุ้นกู้ หุ้น การลงทุน

ไทยแอร์เอเชีย เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 24-26 เม.ย.นี้ จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท นำเงินชำระคืนหุ้นกู้ TAA236A และทุนหมุนเวียนในกิจการ

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 300 ล้านบาท

ผู้ค้ำประกันคือ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 100% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 2566 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Advertisment

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ [BB]
  • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ TAA236A ที่จะครบกำหนดจำนวน 1,000 ล้านบาท ในเดือน มิ.ย. 2566 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ