คปภ. ยกร่างประกาศ “กรรมการ” ประวัติเสียหาย ห้ามบริหารบริษัทประกันอีก

คปภ. เปิดรับฟังความเห็น ร่างประกาศ “กรรมการ-ผู้บริหาร” ประวัติเสียหาย ห้ามกลับมาบริหารบริษัทประกันภัยอีก

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่ากรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย หรือที่ปรึกษาของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

โดยระบุว่าเพื่อเป็นการปรับปรุงกรอบในการพิจารณากรณีที่ถือว่ากรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมี
อำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัทมีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ตามความในมาตรา 35 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ให้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจในการบริหารกิจการบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย และขาดความรับผิดชอบจนเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวถูกควบคุม หรือถูกสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และรัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สามารถกลับเข้ามาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท ในธุรกิจประกันภัยได้อีก

นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่  11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน คปภ. จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่ากรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย หรือที่ปรึกษาของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3.ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็น (8) และ (9) แห่งข้อ 4/1 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่ากรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย หรือที่ปรึกษาของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ พ.ศ. 2566

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่ากรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยหรือที่ปรึกษาของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

“(8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติการณ์ใด ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท อันมีผลทำให้บริษัทนั้นถูกรัฐมนตรีสั่งควบคุม และรัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งหรือเป็นกรรมการควบคุมบริษัท


(9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติการณ์ใด ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอันมีผลทำให้บริษัทประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตนั้นถูกนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตเป็นการชั่วคราว และรัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทนั้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต พ.ศ. 2535”