ครม.ตั้งบอร์ดติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย “เศรษฐา” คุมเอง

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รมว.คลังนั่งเป็นประธาน มีผลตั้งแต่ 30 ม.ค. 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (30 ม.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขึ้นใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ทบทวนองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่เสนอแต่งตั้งใหม่ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำกับดูแลกรมบัญชีกลาง เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โดยมีที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการ สคร. มอบหมาย และที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการ สบน. มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1.ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น

2.เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐล่าช้า รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

3.เชิญหน่วยรับงบประมาณและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ตามความจำเป็น หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

5.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นต้นไป