กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายงบปี’60 แล้ว 2.3 ล้านล้านบาท คาดสิ้นปีเบิกจ่ายได้ตามเป้า!

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ของปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายได้แล้ว 2,399,152 ล้านบาท หรือคิดเป็น 87.78% คาดสิ้นปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ในช่วง 11 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้จำนวน 2,399,152 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.78 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.86 (ปีก่อนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.92) โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำแล้ว 2,078,689 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.17 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 318,993 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.72 ซึ่งสามารถก่อหนี้รายจ่ายลงทุนได้แล้ว 399,898 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.14

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 88,191 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 190,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.42 โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 77,888 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 104,136 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.79 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 10,303 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 85,864 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งสามารถก่อหนี้ได้แล้ว 44,949 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว 191,952 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 276,603 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.40 ซึ่งก่อหนี้ได้แล้ว 242,168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.55


“กรมบัญชีกลางจะเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย” นางสาวอรนุช กล่าว