ศาลล้มละลายรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ “นกแอร์” แบกหนี้ 2.6 หมื่นล้าน

ศาลล้มละลายรับฟื้นฟูกิจการ “นกเเอร์” นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ระบุแบกหนี้กว่า 2.6 หมื่นล้าน มีเจ้าหนี้กว่า 300 ราย

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 ที่ศาลล้มละลายกลาง ถนนเเจ้งวัฒนะ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกหนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนเหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งทั้งคนสิ่ งของและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

ที่ตั้งบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร นายชวลิต อัตถศาสตร์, นายประเวช องอาจสิทธิกุล ,นาย วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นาย ไต้ ซอง อี และนายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัทลูกหนี้ เอกสารท้ายคำร้องหนี้มีหนี้สินเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหนี้หนี้มีหนี้สินต่อเจ้าหนี้หลายราย รวมกันเป็นจำนวน 26,522,203,418 บาท ดังนี้

  • หนี้สินหมุนเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,720,000,000 บาท
  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,679,065,008 บาท,
  • รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 41,812,871 บาท,
  • ประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบินและค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินระยะสั้น 58,858,927 บาท,
  • ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี1,907,589,409 บาท ,
  • หนี้สินหมุนเวียนอื่น 98,591,347 บาท
  • รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,505,917,562 บาท
  • หนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินตามแผนการซ่อมบำรุงประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบิน 6,460,359,841 บาท

โดยศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีดำ ฟฟ 21/2563 นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 9.00น.

สำหรับผลของการที่ศาลรับคําร้องก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 โดยในบัญชีเจ้าหนี้ที่นกเเอร์ได้ยื่นต่อศาลในวันนี้มีจำนวน 312 ราย


ก่อนหน้านี้บริษัทฯได้แจ้งขอผ่อนผันการนําส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับไตรมาสที่1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยล่าสุดเมื่อปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 2,054 ล้านบาท(ตามตาราง) และขาดทุน 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559-2562

ขณะที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) แจ้งกําหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้ องจูปิ เตอร์ ชั้น3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา นกแอร์ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลิกกิจการ ของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ได้อนุมัติการเลิกบริษัท แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และการชำระบัญชี ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ