วิธีขอสินเชื่ออิ่มใจ รายละ 1 แสนบาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน

เปิดรายละเอียด วิธีกู้สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน สูงสุดรายละ 100,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน กู้นาน 5 ปี 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการจัดทำมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า เครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งมีขั้นตอนและการขอสินเชื่อมีดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ราย

 • ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายแบบถาวร
 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
 • ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์
 • ภัตตาคาร
 • ร้านที่มีลักษณะเป็นบูท
 • ไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน

 • ธนาคารจะสนับสนุนเงินสินเชื่อวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบประมาณ

 • รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs) ร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 2,000 ล้านบาท
 • รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (2,000 ล้านบาท * ร้อยละ 50 ร้อยละ 100)

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะทำการตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีเพื่อความเหมาะสมต่อไป