กรมบัญชีกลาง แนะข้าราชการเปลี่ยนบัญชีธนชาตใหม่ รับเงินเดือนต่อเนื่อง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ที่เคยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากใหม่ เพื่อให้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” นั้น ซึ่งในส่วนของธนาคารธนชาตเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเดิมทั้งหมด และมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัดบำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการโอนเงินเดือนพลทหารกองประจำการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลางมีความต่อเนื่อง

“จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันหรือพลทหารกองประจำการ ที่เป็นลูกค้าของธนาคารธนชาตเดิม ไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ และนำเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าว ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของท่าน ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Payroll หรือระบบบำเหน็จบำนาญ e-Pension หรือระบบ e-Social Welfare แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

Advertisment