ธปท.รับแนวปฏิบัติ “FX Global Code” ยกระดับธุรกรรมตลาดเงินตราต่างประเทศ

ธปท ฟอเร็กซ์

ธปท.รับแนวปฏิบัติ “FX Global Code” พร้อมสนับสนุนสถาบันการเงินยกระดับมาตรฐานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลังมีผู้ร่วมตลาดทั่วโลกรับแนวปฏิบัติกว่า 1.1 พันราย โดยจะมีผลตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

วันที่ 31 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ตามที่คณะทำงาน Global Foreign Exchange Committee (GFXC) ได้จัดทำแนวปฏิบัติ FX Global Code ตั้งแต่ปี 2560 และได้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในห้องค้าและการทำธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ มีการให้บริการที่โปร่งใส เป็นธรรม และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเงินตราต่างประเทศของไทยตระหนักถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประเมินและดูแลให้การปฏิบัติงานของ ธปท. ในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารกลางให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการของแนวปฏิบัติ FX Global Code ซึ่งบัดนี้ ธปท. ได้ประกาศรับ
แนวปฏิบัติ FX Global Code แล้ว โดยได้เผยแพร่ Statement of Commitment บนเว็บไซต์ของ ธปท.

               

นอกจากนี้ ธปท. สนับสนุนให้สถาบันการเงินของไทยยกระดับมาตรฐานและประกาศรับ
แนวปฏิบัติ FX Global Code ดังกล่าวเช่นกัน เพื่อให้การทำและการให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของไทยได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสากล ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเฉพาะกับคู่สัญญาด้านตลาดการเงินที่รับแนวปฏิบัติ FX Global Code แล้วเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ในปัจจุบันมีธนาคารกลาง สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน และผู้ร่วมตลาดอื่นๆ ทั่วโลกกว่า 1,100 รายที่ได้ประกาศรับแนวปฏิบัติ FX Global Code แล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแนวปฏิบัติ FX Global Code ในประเทศไทยได้บนเว็บไซต์ของ ธปท. ภายใต้หัวข้อตลาดการเงิน (https://www.bot.or.th/Thai/Financial
Markets/Pages/FX_Global_Code.aspx)