กรม สบส. หารือ คปภ. พัฒนาประกันแม่อุ้มบุญ ดูแลตั้งแต่เริ่มจนถึงคลอด

ตั้งครรภ์ แม่ตั้งครรภ์
Photo by Ömürden Cengiz on Unsplash

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) หารือ คปภ.-บริษัทสมาชิก พัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับแม่อุ้มบุญ ดูแลสุขภาพ และรักษาโรค-ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์แทน ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอด คาดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ลดลง สัดส่วนของอายุของประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรม สบส. มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมถึงการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้มีภาวะมีบุตรยาก เพื่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จำนวน 114 แห่ง มีการพิจารณาอนุญาตดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์ไปแล้ว จำนวน 745 ราย และมีอัตราความสำเร็จในการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากถึงร้อยละ 46 ซึ่งถือเป็นอัตราความสำเร็จที่ค่อนข้างสูง

แต่การจะสร้างความเชื่อมั่นต่อให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของไทย นอกจากอัตราความสำเร็จของบริการแล้ว ความปลอดภัยของผู้รับบริการก็นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีควบคู่กันไปด้วย

ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประชากรรองรับสภาวะสังคมผู้สูงอายุ

คณะอนุกรรมควบคุม ตรวจสอบ หรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ จึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับกรณีการตั้งครรภ์แทน โดยเบื้องต้นมีขอบเขตในการพิจารณาทำประกันในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

  1. ครอบคลุมหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
  2. โรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด

ซึ่งกรม สบส.จะดำเนินการพัฒนาการทำประกันกรณีการตั้งครรภ์แทน โดยได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทยและบริษัทสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิก ร่วมพิจารณาเกณฑ์ร่างกรมธรรม์ โดยคาดว่าร่างกรมธรรม์จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2567