โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 3 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 3 นาย ร้อยเอกหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น พันตรีหญิง, ร้อยโทหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยเอกหญิง และร้อยโทหญิง สุทามาศ แก้วใส เป็น ร้อยเอกหญิง

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา13 และมาตรา15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 3 นาย ดังนี้

Advertisment
  • 1. ร้อยเอกหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็นพันตรีหญิง
  • 2. ร้อยโทหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยเอกหญิง
  • 3.ร้อยโทหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยเอกหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน