ผบ.ตร. สั่งห้ามใช้ถนนเพลินจิต-ราชดำริ-พระราม 1

ด่วน! ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกคำสั่ง ห้ามใช้เส้นทางและอาคารสถานที่ ทั้งถนนเพลินจิต-ราชดำริ-พระราม 1-ท่าเรือประตูน้ำ-ชิดลม ทั้งสองฝั่งสกายวอร์กทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามถึงเพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 5 สถานี “ราชดำริกับชิดลม-สยาม-ราชเทวี-สนามกีฬาแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรง ได้ออกหนังสือคำสั่ง ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคารหรือสถานที่ นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

เส้นทางที่ถูกห้ามดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ

  1. ถนนเพลินจิต จากแยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลม
  2. ถนนราชดำริ จากแยกประตูน้ำถึงแยกราชดำริ
  3. ถนนพระราม 1 จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า-แยกเจริญผล
  4. ถนนพญาไท จากแยกราชเทวี ถึงแยกสามย่าน

อาคารที่ถูกห้ามใช้ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ

  1. สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริ ถึง สถานีไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม, สถานีรถไฟฟ้าสยาม, สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี และสถานีรถไฟฟ้าสานามกีฬาแห่งชาติ
  2. ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Sky Walk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต และบริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ
  3. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน
  4. ท่าเรือประตูน้ำ และท่าเรือเพลินจิต ทั้งสองฝั่ง

โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการนครบาล (พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา) เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม  2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ออกประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก  เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการเดินรถสาธารณะภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดดังกล่าว นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงออกประกาศ ดังนี้

ขอรถโดยสารเลี่ยงใช้เส้นทางชุมนุม

ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะ และผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563) ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะ

สั่งบขส.ยึดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ข้อ 2 ให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังนี้

(1) เพิ่มความเข้มข้นและยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงโดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เพียงพอ

(2) ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเตรียมการด้านการอพยพผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(3) ให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในสถานีให้ประชาชนทราบ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพบสิ่งของที่วางไว้โดยไม่มีผู้ครอบครองให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี(4) ประสานให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการตามประกาศตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563

ข้อ 3 ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/2563  เพื่อดำเนินการตามประกาศตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ขสมก.งดวิ่งผ่าน “ราชประสงค์” มีผลบ่าย 3

ด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่า รถเมล์และรถร่วมเอกชนจะให้บริการรับ – ส่ง ประชาชน ถึงบริเวณป้ายหยุดรถโดยสาร ในรัศมี 5 กม. ก่อนถึงแยกราชประสงค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินรถผ่านพื้นที่การชุมนุมฯ มีผลตั้งแต่วันนี้ (16 ต.ค. 2563) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศปิดห้าง

ขณะที่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ได้ออกหนังสือประกาศปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยระบุข้อความว่า เนื่องจากมีการปิดการจราจรโดยรอบศูนย์การค้า ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขอปรับเวลาการปิดให้บริการในวันนี้ (16 ต.ค. 2563) เป็นเวลา 16.00 น. เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจรของพนักงานบริษัท ร้านค้า และลูกค้าภายในศูนย์การค้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ