สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบวัดความรู้ ความสามารถ ฉบับที่ 3

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนวันสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพิ่มเติม ฉบับ 3 แจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 29 ตุลาคม 2564 

วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

จากเดิมกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป โดยจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1044/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http:/job2.ocsc.go.th ต่อไป

เลื่อนสอบ ก.พ.