พัทยาเดินหน้าเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก

เมืองพัทยาจัดโครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มุ่งขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO ปีงบประมาณ 2570

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมกับผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดเป้าหมายให้เมืองพัทยาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่งเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน เช่น มีแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง ศาสนสถานทุกศาสนา ชุมชน old town กลุ่มอาชีพประมง

รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรับการประเมินเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO และส่วนที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์

Advertisement

ขณะเดียวกันทางสำนักสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม คณะทำงานชุมชน 42 ชุมชน, กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการชายหาดพัทยา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง/เป้าหมายให้เมืองพัทยาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO

และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนเมืองพัทยาได้รับรู้ เข้าใจ มีข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานตามนโยบายที่ครบถ้วน ถูกต้อง

พร้อมทั้งได้มีความรู้เพื่อเตรียมตัวและปรับตัวในการสร้างวัฒนธรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความพึงพอใจ นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้เกิดความมั่นคงต่อไป