ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วน 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด

จังหวัด ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วน 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามในคำสั่ง 2 ฉบับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งที่ 53/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อโควิด 19 โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางในเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดเพื่อควบคุมการเดินทางของประชาชนทั่วไปและการเคลื่อนย้ายแรงงาน จำนวน 6 จุดตรวจ ประกอบด้วย

อำเภอเมืองชลบุรี 

1. บริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ถนนสุขุมวิท 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี(ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองชลบุรี)

2. บริเวณตรงข้ามตลาดนัดนินจา (ก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านพระพรหม) ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี(ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองชลบุรี) 

อำเภอบางละมุง

บริเวณตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรบางละมุง(ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา) ถนนสุขุมวิทหมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

อำเภอสัตหีบ

บริเวณแยกเกษมพลถนนสาย 331 กม 4 + 500 หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 

อำเภอพนัสนิคม

บริเวณทางหลวงหมายเลข 315 แยกหัวไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ฝั่งขาเข้าอำเภอพนัสนิคม )

อำเภอบ้านบึง

บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ถนนทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ฝั่งขาเข้าอำเภอบ้านบึง)

จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

ทั้งนี้ จะมีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นายอำเภอมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค โดยการควบคุมไว้สังเกต ณ ที่พัก หรือสถานที่ทางราชการกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนและให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้านชุมชนโดยเด็ดขาด และหากภายหลังพบว่ามีการตรวจพบเชื้อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแยกกักหรือกักกันตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

อนึ่งบุคคลหรือผู้ใดหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนโดยทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการข้างต้น 

สำหรับหน่วยงานใด หรือสถานประกอบการใด มีความจำเป็นที่จะต้องให้พนักงาน หรือลูกจ้าง เดินทางไปกลับระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในทุกกรณี 

ในส่วนของการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามข้อ 11 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 31/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และให้ดำเนินการตามกฎหมายกับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งมิให้มีการลักลอบทำผิดกฎหมายในทุกกรณีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้การดำเนินการต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการเดินทางตามคำสั่งนี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 (1) – ( 6) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ได้ลงนามในประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคงอด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางราชการได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสัมผัสโรค เข้ารับการรักษาดูแลกับการแยกัก เร่งรัดกระจายและฉีดวัคซีนที่ได้รับจากส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนมีคำสั่งปิดสถานที่กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยส่วนรวมตามสมควร 

สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้างจนยากเกินกว่าการควบคุมได้

จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นต้นไป


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ