สมุทรสาคร สุ่มตรวจเรือประมง ป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ประมง

สมุทรสาครสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวในเรือประมง 2 เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย พบเรือทะเบียน 584205522 และเรือ 217418096 ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานนำชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ซึ่งเป็นการบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

หน่วยงานทั้งหมดได้ลงเรือตรวจการณ์ที่สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อตรวจเรือประมงทะเล โดยสุ่มตรวจเรือประมงจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือโชคชวกร ทะเบียนเรือ 584205522 ประเภทเครื่องมือ คราดหอยอื่น มีลูกเรือจำนวน 14 คน สัญชาติไทย 4 คน สัญชาติเมียนมา 3 คน สัญชาติกัมพูชา 5 คน สัญชาติลาว 2 คน และเรือ ส.รุ่งอรุณนาวี ทะเบียนเรือ 217418096 ประเภทเครื่องมือ อวนล้อมจับ มีลูกเรือจำนวน 28 คน สัญชาติไทย 17 คน สัญชาติเมียนมา 11 คน

ผลการตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในเรือประมงทะเลดังกล่าว โดยใช้กฎหมายตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานพบว่า เรื่องทั้งสองลำปฏิบัติถูกต้องทั้งการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

รวมถึงการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, การตรวจสอบตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการตรวจสอบตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการสุ่มตรวจเรือประมงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจคุ้มครองการใช้แรงงานในเรือประมง ป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมายที่ยังขาดการรายงานและไร้การควบคุม