นายกสมาคมศูนย์การค้าไทยคนใหม่ วางโรดแมป 3 ปี เคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย

สมาคมศูนย์การค้าไทย แต่งตั้ง “ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” เป็นนายกสมาคม วางโรดแมป 3 ปี (2565-2567) ตอกย้ำบทบาทศูนย์การค้า ในการเป็น “Key Driving Force” ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA&Thai Shopping Center Association) เปิดเผยว่า สมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ และมีการเสนอชื่อและประกาศให้ นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศูนย์การค้าไทย อย่างเป็นทางการ

พร้อมกันนี้ ได้มีการกำหนดทิศทาง และนโยบายภายใต้โรดแมป 3 ปี (2565-2567) เพื่อผลักดันธุรกิจศูนย์การค้าไทยมูลค่าหลายแสนล้านบาทให้กลับมาคึกคักท่ามกลางโจทย์และความท้าทายที่เปลี่ยนไป

ด้วยการตอกย้ำบทบาทศูนย์การค้าในการเป็น “Key Driving Force” ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้า และเป็น Ecosystem ที่สำคัญของประเทศ เชื่อมโยงไปสู่หลากหลายธุรกิจ และส่งผลต่อ Stakeholders ทำให้ทุกคนตลอดทั้ง Value chain เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน

โดยแผนงานโรดแมป 3 ปี (2565-2567) ของสมาคมศูนย์การค้าไทยแบ่งออกเป็น 4 แนวคิด ได้แก่

1.Springboard effects ศูนย์การค้าเป็น Platform ที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 2.4 ล้านคน/สร้าง Wealth distribution การค้าขาย มีร้านค้าและ SMEs กว่า 120,000 ราย สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 750,000 ล้านบาทต่อปี

พร้อมผลักดันให้ศูนย์การค้าไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในระดับโลก ขานรับนโยบายรัฐ ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพิ่ม Shopping per head มากกว่าเท่าตัว (จากหัวละ 1,200 บาท เป็น 3,000 บาท) จากการจับจ่ายในศูนย์การค้า ซึ่งต่อยอดใน ecosystem ของธุรกิจได้อีก 3 ต่อ ทั้งร้านค้าในศูนย์ Outsource และภาคขนส่ง

2.Recovery with synergy เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในสมาชิกศูนย์การค้า เพื่อฟื้นฟูธุรกิจหลังวิกฤตไปด้วยกัน ด้วยมาตรการรับมือกับภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก สำหรับความท้าทายแรกที่ได้ร่วมกันหารืออย่างเร่งด่วนกับคณะกรรมการ คือเรื่องการฟื้นฟูธุรกิจ และเศรษฐกิจในภาพรวมภายหลังวิกฤตการณ์โควิด ที่ภาคธุรกิจศูนย์การค้าต่างสูญเสียรายได้ และทุ่มเม็ดเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า

3.Empowering entrepreneurs and SMEs เสริมกำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สนับสนุน และส่งเสริมทุก Stakeholder ให้สามารถกลับมาค้าขายได้ คงการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุน และช่วยกระจายรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้า และผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ และความเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การค้าโดยคนไทย

4.Journey to sustainability ผลักดันให้สมาชิกศูนย์การค้าเดินหน้าแผนประหยัดพลังงานทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว และส่งเสริมนโยบาย NET Zero อย่างยั่งยืน อาทิ การติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น Solar Rooftop, Solar Street Light, Solar Carport พร้อมใช้ระบบอัจฉริยะอย่าง Motion Sensor Switch สำหรับระบบไฟแสงสว่าง, การร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการคัดแยกขยะ

ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบ Eco-Friendly Mall เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐาน Green Building ในระดับสากล


ปัจจุบันสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมด 13 ราย ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะมอลล์ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด, บริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด