งบประมาณปี 66 เปิด 10 กระทรวง ถูกปรับลดสูงสุด กลาโหมขึ้นอันดับ 1

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายปี’66 ปรับลด 7,644 ล้านบาท กลาโหมถูกหั่น 2,778 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มสูงสุด 2,277 ล้านบาท

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท สรุปรายการปรับลด จำนวน 7,644,243,800 บาท โดยมี 10 อันดับถูกปรับลดสูงสุด ดังนี้

  1. อันดับ 1 กระทรวงกลาโหม 2,778,134,500 บาท
  2. อันดับ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 742,208,000 บาท
  3. อันดับ 3 กระทรวงศึกษาธิการ 734,486,100 บาท
  4. อันดับ 4 ทุนหมุนเวียน 666,293,300 บาท
  5. อับดับ 5 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 458,227,000 บาท
  6. อันดับ 6 กระทรวงมหาดไทย 336,749,200 บาท
  7. อันดับ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 205,106,400 บาท
  8. อับดับ 8 สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 190,301,600 บาท
  9. อันดับ 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 182,975,700 บาท
  10. อันดับ 10 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 168,485,700 บาท

สำหรับกระทรวงอื่นที่ถูกปรับลด ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม 90,770,300 บาท กระทรวงการคลัง 75,688,000 บาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 32,253,400 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9,000,000 บาท

กระทรวงคมนาคม 89,100,500 บาท กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16,288,800 บาท กระทรวงพลังงาน 7,400,000 บาท กระทรวงพาณิชย์ 44,100,000 บาท กระทรวงแรงงาน 10,491,000 บาท กระทรวงวัฒนธรรม 14,766,600 บาท

กระทรวงสาธารณสุข 42,847,300 บาท กระทรวงอุตสาหกรรม 10,830,500 บาท รัฐวิสาหกิจ 70,336,000 บาท หน่วยงานของรัฐสภา 22,069,900 บาท หน่วยงานของศาล 472,000 บาท องค์กรอิสระและอัยการ 53,678,200 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50,532,300 บาท แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 38,867,000 บาท แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2,007,100 บาท

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 10,252,600 บาท แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 22,039,900 บาท แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 650,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 86,345,000 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 29,984,500 บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต 23,549,800 บาท แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 78,755,600 บาท แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 18,097,300 บาท

ขณะที่รายการเพิ่ม จำนวน 7,644,248,800 บาท ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 18,597,700 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,277,656,000 บาท กระทรวงมหาดไทย 24,033,200 บาท กระทรวงวัฒนธรรม 1,880,500 บาท กระทรวงศึกษาธิการ 2,219,213,100 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 9,876,200 บาท

Advertisement

หน่วยงานของศาล 192,284,300 บาท องค์กรอิสระและอัยการ 384,123,100 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,926,802,300 บาท แผนงานบูรณาการ 8,200,000 บาท แผนงานบุคลากรของรัฐ 81,577,400 บาท ทุนหมุนเวียน 500,000,000 บาท