จับตาวาระ ครม. ออก พ.ร.ก.ค้ำประกันเงินกู้ให้กองทุนน้ำมัน ใช้หนี้แสนล้าน

จับตาวาระ ครม. สุพัฒนพงษ์ ชง พ.ร.ก.ค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมัน โป๊ะหนี้แสนล้าน

จับตาวาระ ครม. สุพัฒนพงษ์ ชง พ.ร.ก.ค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง-กู้เงินเสริมสภาพคล่องโปะหนี้แสนล้าน มท.ของบกลางชดเชยรายได้ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างให้กทม.-พัทยา ก.คลัง ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan คมนาคม ขอไฟเขียว ลดภาษีประจำปีรถยนต์-สามล้อ-จยย.รับจ้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงิน ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอโดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

นอกจากนี้ ยังขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองเกาะผี ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง สามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ….

Advertisment

ด้านกระทรวงการคลัง ขขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง

ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจักร

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ประจำปี 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Advertisment

คณะกรรมการทุนหมุนเวียนขอความเห็นชอบการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565

คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570)

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี

ส่วนวาระเรื่องสำคัญของรัฐบาล คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงดีอีเอสรายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ. 2565

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการจำนวน 4 คน

รภ. เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง