เปิดขั้นตอนประกาศผลการเลือกตั้ง 2566 เสร็จสิ้นภายในกี่วัน

เลือกตั้ง

กกต. แจงขั้นตอนการประกาศผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการภายใน 60 วัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ภายหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อจบลง เจ้าหน้าที่นับคะแนน และรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้ กกต. ส่วนการรับรองผลคะแนนมีขั้นตอนและการพิจารณาอย่างละเอียด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนการประกาศผลการเลือกตั้ง

1.กกต.ประจำจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจาก กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง แล้วรายงานผลต่อ สำนักงาน กกต.ทราบ

2.สำนักงาน กกต.นำผลการเลือกตั้งเข้าที่ประชุม กกต. เพื่อมีมติรับรองผลการเลือกตั้ง

ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ต้องตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 95% ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่ง กกต.ต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้รับเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้ใช้วิธีการจับสลาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต.กำหนด

Advertisement

กรณีเขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. ในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดย กกต.จะดำเนินการรับสมัครผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ดำเนินการคำนวณสัดส่วน เพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามวิธีการที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้น โดยเรียงลำดับตามหมายเลขในบัญชีรายชื่อจนครบจำนวน

กรณีการประกาศผลเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีพรรคการเมืองมีเศษคะแนนเท่ากัน และจะทำให้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเกินจำนวน 100 คน ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษของคะแนนเท่ากันจับสลาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต.กำหนด

3.คณะกรรมการประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้นำประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีประธานรัฐสภาแล้วให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองไปยังประธานรัฐสภา

Advertisement

ขั้นตอนการประกาศผลการเลือกตั้ง 2566