โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชาย นครชัย” นั่ง กกต.คนใหม่ มีผลทันที

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชาย นครชัย” เป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คนใหม่ แทนนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ที่อายุครบ 70 ปี มีผลทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คนใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ต่อมานายธวัชชัยได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศแต่งตั้งกกต.คนใหม่