ป.ป.ช.จับตาทุจริต เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด-แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ปปช จับตา เงินดิจิทัล เปลี่ยนส.ป.ก. เป็นโฉนด

ป.ป.ช.จับตาการทุจริต 2 นโยบาย เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด-การแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท พร้อมเตรียมเชิญเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ข่าวสด รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ที่มีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธาน ได้พิจารณานโยบายของรัฐบาล ตามคำแถลงนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566

โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ศึกษาและเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่กับการเฝ้าระวังนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ประสงค์จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยนำที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกร ให้เกษตรกรเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และป้องกันมิให้ที่ดินตกอยู่ในมือของนายทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยเกษตรกรถือครองที่ดินแทน

กรณีการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และตั้งคณะบุคคลเพื่อพิจารณาและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.-10 พ.ย. 2566 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2566 โดยสามารถออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกได้ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2567

โดยสำนักเฝ้าระวังฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น และมีแผนจะเชิญเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบการเฝ้าระวังการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช.ต่อไป