ครม. ตั้ง “สุดฤทัย เลิศเกษม” เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สุดฤทัย เลิศเกษม

ครม. ตั้ง “สุดฤทัย เลิศเกษม” เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. (26 ธันวาคม 2566) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

1.นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

2.นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3.นางมาลินี ภาวิไล ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

4.นายอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป