พระบรมราชโองการ ถอดยศทหาร 4 นาย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์” โดยมีรายละเอียดคือ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนาวาอากาศโทจิสรัชฌ์ ปลอดทอง นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร(ฉบับที่6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดนและเหรียญจักรมาลาที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ.2548

ทั้งนี้นาวาอากาศโทจิสรัชฌ์ทปลอดทอง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้ออกประกาศอีก 2 ฉบับ ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อีก 2 ฉบับ จำนวน 3 นาย โดยมีรายละเอียดคือ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกจํานวน 2 รายออกจากยศทหารตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548 ดังนี้

1.ร้อยเอกปัญญา เพ็งทา สังกัดกองทัพบกออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

2.ร้อยตรีสามารถ สว่างภักดิ์ สังกัดกองทัพบกออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการและเรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก ทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่ 22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดร้อยโทจเรโรจนศวิญญาสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่6 ) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเหรียญราชการชายแดนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ๖และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ 2548 ทั้งนี้ร้อยโทจเร โรจนศวิญญา เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศณวันที่ 22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี