โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 197 ราย

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 197 ราย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 197 ราย ดังนี้

 

1. นางสาวสลิลทิพย์ อักษรนิตย์

2. นางสาวนิชาภา ศรีอรุณสว่าง

3. นางสาวภัทรนรินทร์ เมืองระรื่น

4. นายเนติภูมิ เมฆฉาย

5. นางสาวศศิภา คณาปราชญ์

6. นางสาวสุจิรา เชื่อมไพบูลย์

7. นางสาววินิดา ปัญจคุณาธร

8. นายสมเจตน์ ถือแก้ว

9. นางสาวอารดา ประทีปทอง

10. นางสาวแสงเดือน สิทธิวิไล

11. นางสาวแพรพิณพลอย ซื่อมาก

12. นางสาวณัฏฐนิช รุจิรัตน์เจริญ

13. นางสาวชมพร รักษาเกียรติศักดิ์

14. นายวสุ ศิริมหาพฤกษ์

15. นางสาวพลอยไพลิน ทรงนิลรักษ์

16. นายตามใจ บุณยรัตพันธุ์

17. นางสาวจุฑามาศ พวงภู่

18. นางสาวลลิตตา แก้วเกษการณ์

19. นางสาวสาวิตรี งาคม

20. นางสาวเรียวไผ่ บุญลอย

21. นายพงศ์ภัทร นาคเพชร

22. นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ

23. นางสาวปิยาพัชร วงษ์ประสิทธิ์

24. นายฉัตริน ภู่แส

25. นางสาวอธิวรรณ สวรรค์วัฒนกุล

26. นางสาวแพรวพรรณ ปาลานุสรณ์

27. นางสาวรวิสรา สัตยาบัน

28. นายรชฏ กลแกม

29. นายเอกชน เกษมถาวรศิลป์

30. นางสาวสิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล

31. นายนิติธร งามเอก

32. นางสาวศศิธร นิลสวิท

33. นางสาวธนานันท์ รอดสังวาลย์

34. นายณกรณ์ กิติธนเดชาพล

35. นางสาวบุญสิตา เชาว์ทอง

36. นางสาวเสาวนีย์ แซ่จาง

37. นางสาวสิริญญา อรัญนารถ

38. นางสาววรัญญา เสาวนิต

39. นางสาวสิรินดา การวิวัฒน์

40. นางสาวชุติมณฑน์ เสียงสุทธิวงศ์

41. นายชยพล รุ่งเรืองนานา

42. นางเกรซ ธนศรีวนิชชัย

43. นางสาวหทัยชนก ลิขนะสมบัติ

44. นายณรงค์ จันทร์ด าริกุล

45. นายกสิณ ทองสกุล

46. นางสาวทวิวงษ์ แสงพงษ์ชัย

47. นายปฏิญญา ศรีวัชโรดม

48. นายวัชรนนท์ รพีพัฒนา

49. นายปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล

50. นายประภัสร์ วงศ์รัตนศิริกุล

51. นางสาวอลาสก้า สุจริตธาดา

52. นางสาวพัทธนันท์ จิรพัฒนานันท์

53. นายภูษิต ขวัญนัทธี

54. นายพงศนาถ เลาหภิชาติชัย

55. นายณฐวรรธน์ สุระแสงประเสริฐ

56. นางสาวพรพรรณ อิสสอาด

57. นางสาวนันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์

58. นางสาวสุดาวดี จอมค าสิงห์

59. นายยุทธศักดิ์ สุริยะวงศ์

60. นายปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์

61. นายชาญวิทย์ ชัยวงศ์

62. นางสาวฐนิตา ศิลามงคล

63. นางสาวภัทรวี บุตรโพธิ์

64. นายชูสิน บริเพชร

65. นางสาวณิชกานต์ ฉัตรชัยสกุล

66. นายณภัทร ภูมิสันติ

67. นางสาวฉันทิชา สุวรรณปิฎกกุล

68. นางสาวอาภาสิรี เงารุ่งเรือง

69. นางสาวชุดามาศ พรรณพงาพันธุ์

70. นางสาววรรัตน์ พูลเพิ่ม

71. นายฉัตรเฉลิม ธรรมวินทร

72. นางสาวพัชรินทร์ จัยสิทธิ์

73. นายเอกราช ใจยะบาล

74. นายภาสิน โชติกะ

75. นางสาวณัฐนิช ชลิศราพงศ์

76. นายสว่างพงษ์ ดวงเพชร

77. นางสาวปองภัค สุริยา

78. นางสาวมิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี

79. นายกิตติคุณ เงินพรหม

80. นางสาวตวงพร อินทรภักดิ์

81. นายนริศ เพชรมณี

82. นางสาวปณิธาน พูลรักษ์

83. นายกฤช ศรีสุริยชัย

84. นายรัฐธีร์ เจริญวุฒิลักษณ์

85. นางสาวธัทธนา รุ่งตระกูล

86. นางธมน แสนจันทร์

87. นายวัยวัฒน์ สีหะวงษ์

88. นางสาวศิริธร แสงจันทร์

89. นายณัฏฐพรรษ ญาณวารี

90. นางสาวภัทรพร เกาทัณฑ์ทอง

91. นางสาวนุชนารถ หนูสอน

92. นางสาวสายเนตร กุลดิลก

93. นางสาวธนัชพร นาคเอี่ยม

94. นายวสุ พิทักษ์

95. นายวิชญ์โรช กุศลสวัสดิ์

96. นางสาวหทัยชนก แสงกลิ่น

97. นางนริสา รัตนาธรรมวัฒน์

98. นางสาววรัฏฐา สุขสภา

99. นายเสฏฐพงษ์ ไทพาณิชย์

100. นางสาวอัมภา รัตนศักดากร

101. นางสาวพรพิตรา บุญชู

102. นางสาวเพ็ญพร ประจุมาศ

103. นางสาวนัสนันท์ หนูนุ่ม

104. นายวรเมธ ภู่ภูมิรัตน์

105. นางสาววรภรณ์ ยิ่งกิจสถาวร

106. นางสาวภัณฑิลา พูลสุวรรณ

107. นางสาวรุจิรางค์ วงศ์กระสันต์

108. นายนิเวศน์ สกุลเต็ม

109. นางสาวสิริภา คิดจิตต์

110. นายนิพนธ์ เพ็ชรล้อม

111. นายพบรัตน์ อวิคุณประเสริฐ

112. นางสาวดนัยา อุ่นทวีทรัพย์

113. นายรณชัย โตงาม

114. นายศุภวิชญ์ ชอบธรรม

115. นายอภิพงษ์ ใจจันทร์เดือน

116. นางสาวธนวรรณ สาถิยะบูรณะพงศ์

117. นายนิพนธ์ ศรีจะโปะ

118. นายคเณศ เต็งสุวรรณ์

119. นายวุฒิชัย สัมฤทธิ์

120. นายปุณณวิทย์ ภัสสรารุจินันท์

121. นางสาวธนัญญา จิตสีทอง

122. นางอนุชธิดา สุริยลักษณ์

123. นายอนุวัช ตวงวิทย

124. นางสาวอรพรรณ ลิ่มเหรียญทอง

125. นางหทัยรัตน์ ธรรมชุตินันท์

126. นายธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ

127. นายนที สิงห์ใจ

128. นางสาวสิริกุล เอื้อคณิต

129. นางสาวชนิกานต์ แสนภักดี

130. นางสาวรันตี อัศวพิศาลบูลย์

131. นางสาวอาจารีย์ มณีนุตร์

132. นายปิยะบุตร บุญธรรม

133. นายสันติ กองภูมิน

134. นางสาวศิริพร มณีรัตน์

135. นางสาววรณัน ดวงอุดม

136. นายจรัสพันธ์ เลิศอุดมโชค

137. นางสาวอิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์

138. นายธนพล เศรษฐเลาห์

139. นางสาวพลอยไพลิน เลื่องสีนิล

140. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุข

141. นางสาวอรชนันท์ บุญมี

142. นางสาวสุภาวัลย์ ไตรสุรัตน์

143. นางสาวนลินี สิทธิฤทธิ์

144. นางสาวกุลนันท์ รัตน์ศิริจันทร์

145. นางสาวกุลวดี วุฒิกุล

146. นายภาณุเทพ ฮีสวัสดิ์

147. นางสาวสุชาดา บัวงาม

148. นางสาวญาณิกร ปุญญทลังค์

149. นางสาวภัทราพร อู่ทอง

150. นางสาวชนนิกานต์ ไชยพันธ์

151. นางสาวออมทรัพย์ เจริญทรัพย์

152. นายเขมรัชต์ แสนประดิษฐ์

153. นางสาวนภัสปวีร์ สายทอง

154. นางสาวมนัสนันท์ มากบัว

155. นางสาวจันทร์จิรา น้อยยะ

156. นางสาวกาญจนาภรณ์ แร่เจริญ

157. นางสาวสุธิสาร์ โรจนสุวรรณ

158. นางสาวรังสิมา รัตนะ

159. นายณัฐภัทร อรุณากูร

160. นางสาวปภาวิณี ธนศรีวัฒนา

161. นางสาวณิชนันทน์ ตันติมนตรี

162. นางสาวปิยะจิตต์ ผิวทองงาม

163. นางสาวณิชวรรณ ธนสมบัติกุล

164. นางสาวธัญชนก ธนะจินดานนท์

165. นางสาวอาภาพัชร ไชยฤกษ์

166. นางสาวสาธิตา เครือศรีสวัสดิ์

167. นางสาวพิจิตรา ตั้งภาธร

168. นางสาวนิดาภัทร มิ่งมงคล

169. นางลลิลดา อัครโสภณ

170. นายนวัต รัตนมาลัย

171. นายปฏิภาณ เกิดศรีพันธุ์

172. นางสาวนิยะดา สุคัมภีรานนท์

173. นางสาวรวิวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์

174. นายทีสิทธิ์ วงศาโรจน์

175. นางสาวเมธาวี จั่นสัญจัย

176. นายธีรภัทร ต่างวิวัฒน์

177. นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์พงศากุล

178. นางสาวสรัญญา พร้อมทวีสิทธิ์

179. นางสาวสิตานันท์ ศรีวรกร

180. นางสาวเปลวเทียน อุตระชัย

181. นางสาวสุดหทัย ศรีสุข

182. นางสาวพูยา ทริปาทิ

183. นางสาวอรณภัทร ลุยวิกกัย

184. นางสาวหทัยชนก อภิชัยชัชวาล

185. นางสาวยอดกมล ทองคำ

186. นางสาวปุณยวีร์ ปุณยสิริวิทย์

187. นางสาวลภัสรดา บุญศรีโรจน์

188. นายสรวิศ เริ่มสุกรี

189. นายนราธิป เวียงธีรวัฒน์

190. นางสาวพชรณัฏฐ์ พิมพ์สิรินาถ

191. นางสาวศิศิรา นิ่มนวลกุล

192. นางสาวพนิตรา นาสมยนต์

193. นายวิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ

194. นางสาวธีรดา โสมะนันทน์

195. นางสาวชนิตา บุญส่งสุวรรณ์

196. นางสาวเปรมจิรา ถาวรศักดิ์เจริญ

197. นายเขียนทอง ยงประเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านประกาศฉบับเต็ม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ