จับตาวาระ ครม.ถกรับมือโอไมครอน ตำรวจผุดแฟลตของบฯสร้างเกินพันล้าน

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

จับตาวาระ ครม.นัดแรกของปี 2565 ประยุทธ์ถกรับมือโอไมครอนระบาดหลังปีใหม่ เลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Test & Go จากวันที่ 4 ม.ค. 65-31 ม.ค. 65 กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท ของบกลาง 65 ซ่อมถนนจากน้ำท่วม 17 จังหวัด 2,125 ล้าน ตร.เสนอคำของบฯปี’66 โครงการเกิน 1,000 ล้าน ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ 6 อาคาร กฤษฎีกาชง แนวทางยกร่าง พ.ร.บ. NGOs “คลัง” ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี

วันที่ 4 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานกานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 1/2565 เป็นนัดแรกของปี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ที่บ้านพักภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้ส่วนราชการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ คาดว่า พล.อ.ประยุทธ์จะหารือและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนหลังเทศกาลปีใหม่ และการเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Test & Go ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 4 มกราคม 2565 ออกไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโอไมครอนจริง หลังจากประเมินฉากทัศน์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ วันละ 10,000 คน หรือเลวร้ายที่สุด วันละ 30,000 คน

รวมถึงการออกมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะร้านอาหารกึ่งผับ-บาร์ ซึ่งกระทรวงสาธารสุขจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค.ในวันนี้ (4 ม.ค. 65) ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ในวันที่ 7 มกราคม 2565 อนุมัติต่อไป

สำหรับวาระ ครม.สำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุม ครม. มีดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ รายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานเชิงนโยบาย

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. …

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. …

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. … และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ

การออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการของคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (นายโจนาทาน เดล คิงส์)

รัฐบาลสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส เสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิสประจำประเทศไทย (นายเควิน เอ็ม.ไอแซก)

รัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐ อุซเบกิสถานประจำประเทศไทย (นายฟาคริดดิน ซุลตานอฟ)

เรื่องเพื่อทราบ อาทิ การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”ระยะที่ 2-3 รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยางแห่งประเทศไทย

รายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) (ระยะครึ่งรอบ) รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2563 ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบOกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จำนวน 17 จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ …) ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

โครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจฯ จำนวน 6 อาคาร”

การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงกำไร พ.ศ. …

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-แคนาดา


เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)