DTAC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ผู้ถือหุ้น” อนุมัติควบรวม TRUE

ศาลปกครองนัดไต่สวนคดีควบรวมทรูดีแทค

DTAC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯประชุม “ผู้ถือหุ้น” อนุมัติควบรวม TRUE ด้าน “ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด-Citrine Investment SG Pte Ltd” เข้ารับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านสัดส่วน 10.9210% ที่ราคา 50.50 บาทต่อหุ้น

วันที่ 4 เมษายน 2565 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเมื่อวันนี้ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) (การควบบริษัท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการควบบริษัท (ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน) จำนวน 223,067,050 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 10.9210% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น

บริษัทมีหน้าที่ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ในการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นของบริษัท จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 50.50 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd (ผู้รับซื้อหุ้น) ซึ่งได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทได้ยืนยันว่าจะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทที่ราคา 50.50 บาทต่อหุ้นข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้น

ทั้งนี้การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้รับซื้อหุ้น (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้รับซื้อหุ้น) ในบริษัท ถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้ผู้รับซื้อหุ้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (กล่าวคือ ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท) อย่างไรก็ตามผู้รับซื้อหุ้นจะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

ซึ่งเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้นในบริษัท จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านเนื่องจากผู้รับซื้อหุ้นได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ผู้รับซื้อหุ้นจะทำการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านภายหลังจากที่ บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ทำคำเสนอซื้อร่วมกันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยสมัครใจอย่างมีเงื่อนไขเสร็จสิ้นลงและบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน (หรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) (ซึ่งได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22พฤศจิกายน2564) ทั้งนี้เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลารับซื้อจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ผู้รับซื้อหุ้นจะแจ้งให้บริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นทรู อนุมัติควบรวมกิจการทรู-ดีแทค

ด้าน  ทรู แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการควบรวมกิจการทรูและดีแทค สะท้อนความเชื่อมั่นในการเดินหน้าธุรกิจสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถเติบโตและสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า วันนี้ (4 เมษายน 2565) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการควบรวมกิจการทรูและดีแทค ในการนี้ บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจในศักยภาพและเข้าใจความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) อย่างเต็มรูปแบบ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจท่ามกลางความท้าทายของตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่จากการควบรวมนี้ จะเป็นผู้นำไม่เพียงแต่เครือข่ายบริการโทรคมนาคมคุณภาพสูง แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้งปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์เทคโนโลยี ไอโอที เมืองอัจฉริยะ ดิจิทัลมีเดียโซลูชัน การศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ

ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบนิเวศทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย สร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสูงสุดสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านโครงข่าย นวัตกรรม และการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0


อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยในระหว่างนี้ ทรูยังให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดิม