106 ปีกรมทางหลวงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายถนน-สะพาน-มอเตอร์เวย์เชื่อมเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 106 นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ยุทธศาสตร์กรมทางหลวงปี 2560 – 2565 มีพันธกิจใน 3 ประการ คือ การพัฒนาทางหลวงให้เกิดความเชื่อมต่อ การเข้าถึง และความคล่องตัวที่สมบูรณ์ การควบคุมดูแลระดับการให้บริการและความปลอดภัยของระบบทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเป็นองค์การสมรรถนะสูงไปพร้อมกับการคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง ขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค กรมฯได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 2558-2565 ใน 5 ด้าน1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง 2. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค 4. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีเส้นทางในความรับผิดชอบเป็นระยะทางประมาณ 51,810 กม. มีโครงการก่อสร้างสำคัญๆหลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 สาย ได้แก่ สายบางปะอิน–นครราชสีมา สายพัทยา–มาบตาพุด และบางใหญ่–กาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 (สะพานข้ามแม่น้ำเมย) การก่อสร้างงานโยธาช่วงสถานีรถไฟกลางดง – ปางอโศก (รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน) โครงการก่อสร้างสายทางอ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) และงานแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองหลัก


ยังได้มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง รวมถึงการสนับสนุนนำยางพารามาใช้ในงานทาง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยในวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ