‘เฉลิม ถาวรพานิช’ ประกาศเดินหน้าภารกิจสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงปี 65

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดย “เฉลิม ถาวรพานิช” ชนะโหวตนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ สานต่อภารกิจสมาคมฯ ยกระดับมาตรฐานการกำจัดแมลง หนุนลดใช้เคมี ผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยมีนายเฉลิม ถาวรพานิช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชนะโหวตนั่งนายกสมาคมฯใหม่ ประกาศสานต่อภารกิจนายธนาวุฒิ ศิริเรือง อดีตนายกสมาคมฯ 2 สมัย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการกำจัดแมลง หนุนลดใช้เคมีในการกำจัดแมลงและผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงสู่รั้วมหาวิทยาลัย

หลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ กล่าวถึงความพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการที่ผสานองค์ความรู้และทักษะ เพื่อนำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวทางในการบริหารด้านอื่นๆ จะสานต่องานที่คณะกรรมการชุดก่อนได้ริเริ่มไว้ โดยยึดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสมาคม

อดีตนายกสมาคมฯ นายธนาวุฒิ ศิริเรือง กล่าวเสริมว่า สิ่งที่นายกสมาคมฯ ใหม่จะมาสานต่อ อาทิ การจัดทำหนังสือคู่มือกำจัดแมลงซึ่งรวบรวมองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ที่ใช้งานตลอดจนบุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย โดยสมาคมฯ จะแจกจ่ายแก่สมาชิกพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำ

ด้านนายสุทิยา ศิริเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจกำจัดแมลงในปัจจุบันว่ามีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาท และมีการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีลดลง 20-30% ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการใช้เคมี สำหรับงานของสมาคมฯ มุ่งเน้นด้านการวิจัยเป็นหลักและยกระดับมาตรฐานในการกำจัดแมลง โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ลูกค้าตามที่มีการจัดทำคู่มือกำจัดแมลง รวมถึงมีความพยายามผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นอาชีพพื้นฐาน

ภารกิจต่อไปของนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ก็คือ คัดเลือกกรรมการและที่ปรึกษารวม 16 คนเพื่อปฏิบัติภารกิจในวาระ 2 ปี ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก 42 บริษัท พร้อมกับขอเชิญชวนผู้ประกอบการกำจัดแมลงสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งมีค่าบำรุงรายปี 2500 บาทต่อปี ค่าแรกเข้า 3,000 บาท สมัครครั้งแรกมีอายุ 2 ปี เนื่องจากสมาคมฯ ดำเนินการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข สมาชิกจึงได้รับสิทธิประโยชน์ได้ตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำจัดแมลง และอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่ง

ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “แผนธุรกิจกำจัดแมลงยุคใหม่ ปี 2022” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล, ผศ.ดร.พัชรา ศรีวิชัย หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล และ อ.ยุทธนา สามัง นักปฏิบัติการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาการกีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล และดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์