“เอส ไอ จี” ร่วมโครงการ “Upcycling, Upstyling” เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจาก “กล่องยูเอชที”

เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย (SIG Combibloc Thailand) เป็นผู้นำการให้บริการระบบและโซลูชั่นชั้นนำสำหรับบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ (กล่องยูเอชที) ในการนำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกในวิธีที่ปลอดภัย ยั่งยืน และแนวทางที่คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นของบริษัทฯ ทำให้สามารถจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังเป็นผู้ผลิตที่พยายามก้าวให้ทันกับความท้าทาย ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องยูเอชที ทำให้เกิดมูลค่าต่อสังคม สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางสู่ความยั่งยืนที่เอส ไอ จี ทั่วโลกยึดมั่นที่เรียกว่า “WAY BEYOND GOOD”

เอส ไอ จี ได้ถ่ายทอดปณิธานนี้ร่วมกับพันธมิตร ด้วยการเข้าร่วมโครงการ อัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) โดยการสนับสนุนของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ PTTGC ด้วยการรวบรวมกล่องยูเอชที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ นำมาจัดเก็บอย่างถูกวิธี ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือที่เรียกว่า Upcycling ตามหลักการของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการลดขยะของเสีย ยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลังตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ ไปจนถึงการทำลายหลังเสร็จสิ้นการใช้งานหรือหมดอายุ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะกล่องยูเอชที่ใช้แล้ว ซึ่งถ้าจัดการอย่างไม่ถูกวิธีแล้ว อาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้านำไปเผา ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของ ภาวะโลกร้อน เป็นต้นรวมถึงตอบสนองต่อความใส่ใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

กล่องยูเอชที่ใช้แล้วจาก เอส ไอ จี จะนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำมาสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบที่เป็น Eco-Design ผสมผสานกับไอเดียในการนำพลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์ในกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้ว ด้วยฝีมือของนักออกแบบชั้นนำระดับแนวหน้า เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค กล่าวว่า “การร่วมกับโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิ่ง ถือเป็นกระบอกเสียงที่เอส ไอ จี จะได้สื่อสารกับสังคมออกไปใน วงกว้างให้เห็นว่าทุกคนสามารถร่วมกันได้ แม้จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ อย่างกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้วไม่ใช่ขยะ แต่เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงแค่จัดเก็บอย่างถูกวิธี ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและใช้ได้จริงแล้ว ยังเป็นหนทางของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อจะนำพาชีวิตไปสู่คุณภาพที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย”

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ระดับโลกและในประเทศไทย เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องมายาวนานมากกว่าทศวรรษ ในเส้นทางสู่ความยั่งยืน โดยเราได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน จากชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศไทย โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายที่ดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 3 แนวทางอันได้แก่

  • ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible company)
  • ความใส่ใจด้านผลิตภัณฑ์ ในการคิดค้น สร้างนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์สร้างความยั่งยืน
    (Responsible product)
  • แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์และการบริการที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร (Responsible sourcing)

นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ของเอส ไอ จี ยังได้ผ่านการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งเราได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน กล่องบรรจุภัณฑ์ของเอส ไอ จี คอมบิบล็อค ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตปริ้นต์ Reduction ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 9 ปี จากการที่เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2% ในกระบวนการผลิตกล่องยูเอชที ซึ่งสอดคล้องไปกับนโยบายระดับประเทศของไทย ที่ต้องการลดคาร์บอนภายใน 20-25% ในปี 2573


นอกเหนือจากนี้ เราได้วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าของเราที่จะส่งเสริมและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทลูกค้าที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์จากเอส ไอ จี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม