โปรดเกล้าสถาปนาพระราชินีสุทิดา เฉลิมพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปานาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี และในการนี้ก็มีพระราชหฤทัยประสงค์ให้เป็นไปตามราชประเพณีนั้น

จึงมีพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการ