กลุ่มธนชาต เปิดตัว “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” หลัง TCAP ถือหุ้น 99.99% เสร็จสมบูรณ์ เสริมความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 99.99% ใน เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” เสร็จสมบูรณ์ เสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมใช้ศักยภาพและความชำนาญด้านธุรกิจการเงินรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ย้ำการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม บี เค ไฟล์ ประกันชีวิต เป็น 99.99%  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ “T Life” เสร็จสมบูรณ์แล้ว การที่ “T Life” มี TCAP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาตกลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจร เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ “T Life” มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุนและสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ “T Life”ยังเข้ามาเติมเต็มทำให้ธนชาตเป็น กลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจรยิ่งขึ้น เพราะมีการดำเนินธุรกิจการเงินที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิยช์ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)  โดย TCAP  มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทลูกทุกบริษัทให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง  เพื่อพร้อมสำหรับการขยายเครือข่ายและดำเนินธุรกิจในเชิงรุกที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญอีกด้วย

ต้อนรับ “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” กลับสู่ครอบครัวธนชาต นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนพดล เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร และ นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ TCAP บริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต เข้าถือหุ้นทั้งหมดของ เอ็ม บี เค ไลฟ์ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” กลับเข้าสู่ครอบครัวธนชาต เพิ่มความแข็งแกร่งและความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกๆ มิติ

ด้านนายนพดล เรืองจินดา  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า หลังจาก “T Life” เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มธนชาต ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจะดำเนินธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น โดยพร้อมจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการขยายธุรกิจและพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าองค์กรรายใหญ่ที่เป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น คือ ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน และประกันคุ้มครองสินเชื่อ ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ในส่วนของลูกค้าบุคคล บริษัทฯ ก็จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากความพร้อมในด้านของความมั่นคงแข็งแกร่งในฐานะบริษัทในกลุ่มธนชาต และมีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด จะทำให้ “T Life”  มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ ที ไลฟ์ ประกันชีวิต กล่าวว่า  จากนี้ไป  “T Life” จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและบริการทางด้านการเงินอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามสมัยของโลกยุคดิจิทัล โดยบริษัทฯ จะคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ให้ดีที่สุดนอกเหนือจากที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการประกันชีวิตแบบรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน  ให้ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย ประกันชีวิตรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม และประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ นอกจากนี้ “T Life” ยังพร้อมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนชาต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในการได้รับบริการทางการเงินแบบครบวงจรอีกด้วย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life)” ครั้งนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ  โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการกับบริษัทฯ ได้ตามปกติ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2111 0055