ชัยวุฒิ ลาออก ราชกิจจาประกาศ วลัยพร รัตนเศรษฐ เป็น ส.ส.

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่ลาออก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 10 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ นายเดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์ ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 28 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 29 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร