แมนพาวเวอร์เปิดตัวคู่มือองค์กร ชี้ปี ’66 องค์กรจ้างงานแบบระยะสั้นเพิ่มขึ้น

โลกการทำงาน
Photo by Mimi Tthian/unsplash

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปจัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” เพื่อเป็นคู่มือวางแผนกำลังคนและการบริหารต้นทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ ทักษะการทำงาน ระดับตำแหน่ง และประเภทการจ้างงานหลายระดับในปัจจุบัน และคำแนะนำที่รอบด้านแก่องค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัคร ที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ภายใต้แบรนด์ แมนพาวเวอร์ (Manpower) และทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions)

นางสาวลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ตระหนักถึงสภาวะปัจจุบันของตลาดแรงงานกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ และกำลังก้าวเข้าสู่ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในวงกว้าง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” เพื่อเป็นคู่มือในการวางแผนกำลังคนและการบริหารต้นทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ ทักษะการทำงาน ระดับตำแหน่ง และประเภทการจ้างงานหลายระดับในปัจจุบันและคำแนะนำที่รอบด้านแก่องค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดของ ManpowerGroup Outlook พบว่าอัตราการลาออกของแรงงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการกำลังคนหรืออัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 45% โดยเฉพาะในสายอาชีพด้านไอทีและเทคโนโลยี ซึ่งกลายเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในทุกอุตสาหกรรม

เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า และยังเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานในรูปแบบ new normal คือระบบการทำงานแบบผสมผสาน การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โลกการทำงานในยุคดิจิทัลที่ผลักดันขอบเขตของแรงงานแบบเดิม และกระตุ้นให้ธุรกิจตอบสนองและปรับตัวได้ทันท่วงทีสู่รูปแบบการทำงานใหม่

ซึ่งต้องอาศัยทั้งทักษะด้านไอทีและเทคโนโลยีควบคู่กับซอฟต์สกิล เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล และทักษะการวิเคราะห์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลกระบวนการดำเนินงาน ที่ทั้งพนักงานและนายจ้างจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ประสานงาน สื่อสาร และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบการทำงานใหม่นี้ของยุคโควิดดิสรัปชั่น เพื่อความความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น สิ่งที่จะต้องทำคือ การเปิดรับความคิดเห็น และเสนอโอกาสในการเติบโตภายในองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอัตราการลาออกของพนักงาน

ซึ่งคาดว่าในปี 2566 นี้ตลาดแรงงานจะมีแนวโน้วการปรับตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น มีการจ้างงานระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานจากภายนอก เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเติบโตของโอกาสในการจ้างงาน โดยเฉพาะสายงานไอที บ่งบอกเห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถอยู่เหนือตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยแนวโน้มเหล่านี้ในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องสามารถประเมินและพัฒนาแผนการจ้างงานที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมการควบคุมต้นทุนด้วย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้