โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เกษม จันทร์แก้ว” เป็นองคมนตรี

พระบรมราชโองการ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรีคนใหม่ โปรดเกล้ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4  พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่6 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่ นายเกษม จันทร์แก้ว ด้วย

Advertisement